Sektöre Genel Bakış

Sağlık harcamaları ülkemizde ve dünyada giderek artan bir seyir izlemektedir. Dünya bankası verileri; “Gayri Safi Milli Hasıla” (GSMH) içinde sağlığa ayrılan payın ülkeler bazında arttığını göstermektedir. Kişi başı gelirlerin de önemli bir kısmı sağlık harcamalarına ayrılmış durumdadır. Şu bir gerçektir ki; sağlık hizmetlerinin ve teknolojilerinin gelişimi ile birlikte sağlık harcamaları ve sağlık kuruluşlarının maliyetleri de artmaktadır.

Ülkemizde özellikle 2003 yılından bu güne, sağlık politikalarında ortaya konan yeni düzenlemeler ve sağlık hizmet sunucularının sayısında ki artış hizmete erişimi kolaylaştırmıştır. Bunun yanında sosyal güvenlik kurumlarının tek çatı altında toplanması ve sosyal güvence altına giren nüfusun artması, hizmete erişim kolaylığı da dikkate alındığında sağlık hizmeti taleplerini ciddi oranlarda arttırmıştır. Nüfus ortalama yaşının da ki artışı da dikkate alınacak olur ise, gerekli önlemler alınmazsa sağlık için ayrılan kaynakların yetersiz kalacağına ilişkin bir gösterge söz konusudur.

Ülkemizde giderek artan sağlık hizmet harcamalarını öncelikle ilaç, tetkik, tıbbi girişim araç ve gereçleri oluşturmaktadır. Bu alanda tüketilen ilaç, araç, gereç, malzeme ve cihazların hemen hepsinin ithal edildiğini hesaba katarsak yukarıda belirtilen hususlar ile birlikte düşünüldüğünde süreç önlemler alınmadığı sürece sürdürülebilir değildir.

Ölçmez İsen Yönetemezsin

Hastane organizasyonları günümüzde, artan sağlık hizmeti alma talebini karşılamak için yetersiz kalabilmektedir. Bunun nedeni, genelde sağlık kuruluşlarında var olduğu iddia edilen; fiziki yetersizlik, yetişmiş insan gücü noksanlığı ve malzeme maliyetleri olarak ifade edilir. Oysa ki, talep aşamasından taburculuğa kadar var olan sürecin tasarımı uygun mudur? İşte Yalın Yaklaşım için sorgulanması gereken nokta burasıdır. “Süreç Yönetimi” bu noktada devreye girecektir ve temel yaklaşımı süreç performansının ölçülmesidir. Ölçülemeyen hiçbir süreç yönetilebilir değildir. Sübjektif bir bakış açısıyla problem yaşanmadığı düşünülen süreçler veri elde edildiğinde görülecektir ki, her zaman bir iyileştirme fırsatlarına sahiptir. En iyi tasarıma sahip oldukları düşünülen dönemler dahi, aslında bütün süreçler her zaman iyileştirmeye açıktır.

Bir sağlık kuruluşu için süreç yönetimi ile ulaşılmak istenen yönetilebilir bir maliyet yapısı olacağı gibi, aslında elde edilecek olan en büyük kazanç hasta ve çalışan memnuniyeti olacaktır. Değer yaratmayan faaliyetler yönetim için maliyet, hasta için zaman kaybı, çalışan için ise angarya işleri ifade eder. Süreç neticesinde ulaşılmak istenen; hasta ve çalışan memnuniyetini arttırarak, işletmeye optimum maliyetle bu hizmeti sunabilme becerisini kazandırmaktır. Aynı zamanda çalışanlar iyi tasarlanmış iş akışları sayesinde, iş arkadaşları ile çatışma yaşamadan, hasta memnuniyetsizlikleri ile daha az karşılaşarak verimli bir çalışma süreci deneyimi elde edeceklerdir. Nihai olarak tüm paydaşların kazanacağı değeri gözeten özünde “kazan kazan” (Win Win) felsefesini barındıran bir yapı amaçtır.

Medicabil ve Yalın Yaklaşım Kavramı

Medicabil olarak, Yalın Yaklaşım ile klasik ve eski bir kavram olan sistemin çalışanlara göre şekillendirildiği bir yönetim biçimini uygulamaktan vazgeçip, çalışanların süreci tanıyıp, sisteme ayak uydurduğu standart bir yönetim biçimini benimsiyoruz. Hizmet kalitemizi her anda ve noktada tüm hastalara denk bir düzeyde ulaşmasını amaçlıyoruz.

Özel Medicabil Hastanesi olarak, hizmet sunumunun başlangıcından bitişine kadar olan bütün iş basamaklarını; Kalite Yönetim Sistemleri (KYS), Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS), Joint Commission International (JCI) ve T.C. Yasaları kavramları doğrultusunda inceleyerek, sistemimizi yalınlaştırıp kurumun gelişiminde sürekliliği yakalamak ve sağlam temeller üzerine oturtmak için çalışıyoruz.

Özel Medicabil Hastanesi olarak, hizmetimizin ilk sunum anından başlayarak hizmet sunumumuza değer yaratma süreci boyunca hiç kesintisiz olarak, her türlü israfımızı yok edip maliyetlerimizi düşürerek hem hizmet verdiğimiz sizler için hem de kurumumuz için daha karlı, hasta ve hasta yakınlarımızın, çalışanlarımızın ve işverenlerimizin memnuniyetini arttırarak daha kaliteli ve sürekli hizmet verebilme hedefindeyiz.

Değer yaratan faaliyetlerimizi sürekli iyileştirerek, değer yaratmayan ama yapmakla yükümlü olduğumuzu faaliyetlerimizi asgari seviyelere çekerek, hiç değer yaratmayan faaliyetlerimizi bulup sistemden çıkartarak “YALIN” bir sağlık sistemi işleyişi kurmak için çalışıyoruz.

Yalın Yaklaşım ile sistem içerisinde her türlü israfımızı yok ederek maliyetlerimizi düşürüp, hizmet alan/veren için daha karlı bir yaklaşım benimsiyoruz. Daha karlı olarak, hatalarımızı, aşırı ya da az üretimlerimiz, aşırı ya da az stoklarımızı, beklemeleri, gereksiz işlerimizi, gereksiz hareketlerimizi, gereksiz taşımalarımızı yani aşırı ya da az gereksiz her türlü kavramı yok ederek hizmet sunumumuza katma değer sağlama amacındayız.

Hasta/hasta yakını, çalışan ve işveren memnuniyetini artırarak daha kaliteli hizmet vermek için sistemdeki israflarımızı sürekli olarak azaltılıp, kaynaklarımızı daha fazla değer yaratmaya yönlendirildiğimizde; sadece firmanın kârlılığı ve rekabet gücü artmaz, hizmet alan hastalarımızda kendilerine daha uygun, daha kaliteli, daha ucuz hizmetleri temin edebilirler. Bu zincir tüm sektörlere ve tüm faaliyet alanlarına yayıldığında toplumsal zenginliğin artmasına katkıda bulunulur.

Neden Yalın Yaklaşım Kavramını önemsiyoruz?

Hizmet alıcılarının iyi kalite, düşük fiyat ve kısa sürede hizmete ulaşma beklentileri, daha fazla hizmet seçeneği imkanı beklentileri, anlık olarak değişebilecek istekleri yalın yaklaşım sayesinde herkesin “sistemin bütününü” görmesini sağlayarak ortak bir dil oluşturur ve sistemin bütününe etkisine göre iyileşir.

Kurumun maliyetlerini ve risklerini düşürerek daha hızlı büyümeye olanak sağlayarak talepkar hizmet alıcılarına cevap verir.

Bağlantısız gibi duran servis birimleri arasında ki bariyerleri kaldırarak hasta/çalışan/işveren yararına birlikte çalışma için daha iyi olanak sağlar.

Çalışanları ve hekimleri destekleyerek süreçlerde var olan engelleri ve problemleri ortaya çıkarıp kaldırarak, daha etkin çalışma yollarını göstererek hem kuruluşlar hem de ülke için rekabet avantajı sağlar.

Yalın yaklaşım ile günümüzün % 35’ini harcadığımız iş ortamımızı; daha düzenli hale getirerek, gereksiz iş gücünü azaltıp zamanımızı verimli kullanarak, kurumumuzun israflarını azaltıp daha çok iş üretimine destek olarak, kurumumuzu sektöründe ileriye taşımayı hedefliyoruz.

Yalın Yaklaşım Eğitimleri ve Çalışmaları

Medicabil Hastanesi Yalın Hastane çalışmalarına başlar iken, “Değer Kavramını” ön plana çıkartacak bir yapıyı benimsemiştir.

Medicabil Hastanesi değeri; hastanın hekimle geçirdiği süre, hastanın tahlil işlemi, görüntüleme işlemi, cerrahi ve bakım hizmetleri olarak tanımlamış, bunların dışında kalan tüm hizmetlerin israf olduğu değerlendirmesini yapmıştır.

Hizmetler türlerine göre;

 • Değer yaratan hizmetler,
 • Değer yaratmayan ama olması zorunlu hizmetler,
 • Değer yaratmayan ve zorunlu olmayan hizmetler,

şeklinde bir sınıflandırma yapılmıştır.

Bu sınıflandırma ile birlikte “Değer yaratmayan ve zorunlu olmayan hizmetlerin” ortadan kaldırılması, “Değer Yaratmayan ama olması zorunlu hizmetlerin” işlem sürelerinde en az israfın yakalanması amaçlanmış, bu öngörüyle birlikte tüm çalışanlara Yalın Felsefe üzerine bir farkındalık eğitimi verilerek “Yalın Hastane” çalışmaları aşağıdaki kapsamda yapılmıştır.

VERİLEN EĞİTİMLER

 • Yalın Felsefe
 • Değer ve Yedi Temel İsraf
 • Beyin Fırtınası
 • Kök Neden Analizi
 • 5 S – Görsel İşyeri (Hastane)
 • Değer Akışı Haritalama
 • FMEA ( Hata Türleri ve Riskleri Analizi)

PROJE GRUPLARI

 • - İş Gücü Kaybının Azaltılması Projesi: Proje takımının ortaya koyduğu çalışma ile; Personel Maliyetlerinde önemli iyileştirmeler sağlamıştır.
 • - Sarf Malzemelerin Verimli Kullanılması: Proje Takımı, özellikle var olan gereksiz tıbbı malzeme çeşitliliği ve ilaç çeşitliliğine el atmış, aynı zamanda tıbbı sarf ve ilaçların stok seviyeleri üzerine incelemeler gerçekleştirmişlerdir.
 • - Enerji Kayıplarının Azaltılması: Enerji kullanıma ilişkin tasarruf bilincini geliştirme ve bu konuda farkındalık yaratma üzerine çalışan proje grubu, öncelikle hastaneye ait yıllık TEP ( Enerji Tüketim Değeri) hesaplayarak başlamıştır.
 • - Çalışan Memnuniyetinin Arttırılması: Proje takımı işe, memnun olmayan bir çalışanın kuruma getirebileceği olası negatif etki ve bu etkilerin dolaylı maliyetlerini ortaya koyarak başlamıştır. Personel devir hızının kuruma yüklediği ek maliyetler ve olası anlaşmazlıklardan doğabilecek tazminat vb. yükümlülükler ile Çalışan Memnuniyetinin önemi ve yapılması gereken hususlar konusunda kapsamlı bir analiz çalışması gerçekleştirmişlerdir. E- Learning uygulamaları ile ilgili bir araştırmaya imza atan grup bu konuda yönetime “Medicabil e-Akademi “ yapısının getireceği kazançları sunmuştur. Ek olarak, Sosyal Komite adıyla bir oluşuma ön ayak olarak, çeşitli toplu aktivitelerin herkesin katılımı ile organize edilebileceği bir yapı oluşturmuşlardır.
 • - Hastane Süreçlerinin Yalınlaştırılması (HBYS, KYS) Proje Takımı: Proje takımı değer akışı haritalama tekniklerinden faydalanarak, hasta hareketliliği, yoğunluğu, kayıt süreleri ve bu konularda var olan ve “değer” yaratmayan faaliyetleri ele almış, alanda yeniden düzenleme ihtiyaçları tespit etmiş ve Kırmızı Grubun onayı ile yeni alan düzenlemelerinin yapılması sağlamıştır. Otomasyon sisteminde var olan eksiklikleri tespit ederek Hastane Bilgi Yazılım Sistemi etkinliğinin ve profesyoneller arası iletişimin daha da gelişmesi sağlamıştır. Dokümantasyon yapısını ele alan grup 2013 yılı hedeflerine girecek olan çok önemli Kalite Yönetim Sistemi yapılanmasına ilişkin farkındalığı yönetim bazında yaratmıştır.
 • - 5S Görsel Hastane Proje Takımı: “Her şeyin bir yeri var, her şey yerli yerinde mi?” sorusunu dikkate alarak, hareket, zaman ve iş gücü kaybı gibi israfların önüne geçecek alan düzenlemesi çalışmaları sayesinde özellikle hasta güvenliği konusunda dolaylı olarak ciddi iyileştirmeler imza atılması sağlandı. Sürecin en önemli ve uzun süreli kısmını oluşturan “Düzenleme” safhasında klinik depo alanları, tedavi araçlarının yerleşim alanları, tedavi arabaları iç çekmece ve raf düzenlemeleri gibi bir çok fiziki alan yeniden düzenlenmiştir.

BİLDİRİ OLARAK SUNULAN BAZI ÇALIŞMALAR

 • - Hasta Kayıt Sürecinin İyileştirilmesi
 • - 5S Görsel Hastane – Klinik Depo Alanlarının İyileştirilmesi
 • - Klinik Bakım Sürecinde İyileştirme Çalışması - Klinik Bakım Kılavuzları

YALIN HASTANE ETKİNLİKLERİMİZ